h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

9. Bestuur - Een transparante overheid, die vertrouwen geeft

Een eerlijke overheid
Het liberale college heeft een aantal (landelijke) bezuinigingen doorgevoerd. Onder het motto 'samen met de stad' zijn deze bezuinigingen uitgevoerd. De Wageningers kregen verscheidene malen keuzes voorgelegd waarbij de financiële consequenties en mogelijkheden onduidelijk waren. Zo gaat de SP niet te werk. De SP wil een eerlijke overheid, die mensen volledig informeert over de situatie - ook als die niet rooskleurig is - en die mensen vertrouwen geeft en zekerheid biedt.

Transparant bestuur 
De SP heeft van begin af aan gestaan voor meer transparantie in het Wageningse bestuur. We hebben al een hoop gerealiseerd: het aantal besloten vergaderingen is aanzienlijk afgenomen en besluiten worden veel duidelijker genomen. In 2006 gingen we niet naar de besloten collegeonderhandelingen. Mede dankzij deze actie zijn deze inmiddels openbaar. Maar de strijd gaat nog door. Het aantal besloten vergaderingen en zelfs vergaderingen waarvan voor de deelnemers de agenda onbekend is (!), neemt weer toe. De SP blijft zich verzetten tegen verborgen en achterkamertjes politiek en vindt dat besluiten helder moeten zijn en eerlijk moeten worden toegelicht en uitgelegd.

Co-creatie anders
Het project van co-creatie (dat is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces), wat onder andere bij de invoering van de zorg is gebruikt, is verkeerd afgelopen. Het is heel goed dat burgers al bij de opzet van het beleid betrokken worden. Alleen was nu het proces onduidelijk, heeft te lang geduurd en de wezenlijke inspraak was uiteindelijk minimaal. Bovendien was de rol van de controlerende gemeenteraad vaag. De SP wil dat burgers betrokken worden bij belangrijke beleidsvoorstellen, maar het college komt dan met een helder voorstel, zodat het voor iedereen duidelijk is waarover gesproken wordt.

Samenwerkende gemeenten
Tegenwoordig zitten 'we' in de FoodValley, dat maar liefst 330.000 inwoners telt en uit acht gemeenten bestaat. Voor de zorg werken we samen met 11 andere gemeenten in de regio Arnhem. De SP is voor (regionale) samenwerking. We zijn er tegen dat samenwerking uitgroeit tot een nieuwe bestuurslaag die niet democratisch gekozen is en niet wordt gecontroleerd. Zo is de FoodValley een volkomen oncontroleerbare bestuurslaag die onder andere een overbodige lobbyist in Brussel in dienst heeft en waaraan de Wageningse burger aanzienlijk meebetaalt. Het geld dat de gemeente hieraan uitgeeft - bijvoorbeeld € 125.000 aan de 'kennisas' - besparen we en gebruiken we voor een sociale en leefbare stad!

Digitale overheid
Een digitale loket is heel handig en een eenvoudige en snelle toegang tot veel documenten en aanvragen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat mensen hier gebruik van (willen) maken. Ook digibeten en mensen zonder computer of internet hebben recht op (gratis) toegang naar de overheid. WUR In de Wageningse besluitvorming krijgt de WUR vaak "haar zin". De SP begrijpt dat we als gemeente rekening moeten houden met de WUR, maar het is niet zo dat als de universiteit iets wilt, ze het ook krijgt. De WUR is de grootste werkgever, grootst-grondbezitter en we zijn een studentenstad. Maar dit mag niet ten koste gaan van de Wageningse bevolking. Het is daarom belangrijk dat er een structureel overleg tussen de gemeente en de WUR komt, waarbinnen de procedures helder zijn. Geen achterkamertjes-overleg en schimmige toezeggingen.

Geen subsidie organisaties met veelverdieners
We vinden dat organisaties, die mensen in dienst hebben met een salaris boven de burgemeestersnorm (op dit moment € 130.000), niet meer in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidies. Wij staan niet toe dat met publiek geld topsalarissen worden betaald. Blijkbaar hebben deze organisaties al genoeg geld. Daar waar dit het geval is, moet aan de subsidierelatie een einde komen. Iedereen die zich onterecht gemeenschapsgeld toe-eigent moet aangepakt worden. Dit geldt zowel voor "graaiende" bestuurders als mensen die frauderen met hun uitkering.

Herindeling gemeenten
Er zijn voorstellen om gemeenten te laten fuseren en uit ten minste 100.000 mensen te laten bestaan. Wij vinden dat bij het vaststellen van de nieuwe gemeentegrenzen altijd de toestemming van de bewoners door middel van een referendum nodig is. De SP vindt het belangrijk dat het bestuur dicht bij de bevolking staat en dat bewoners zich herkennen en thuis voelen in hun gemeente. De SP is voor een bindend referendum in de gemeente Wageningen als er een herindeling met andere gemeenten wordt voorgesteld.

U bent hier