h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

8. Onderwijs - Voor iedereen een toekomst

Ruimte(s) voor onderwijs
De gemeente lijkt er alles aan te doen om zo weinig mogelijk onderwijsruimte voor zowel lager als voortgezet onderwijs beschikbaar te hebben. Gevolg is dat scholen, bij een tijdelijke groei aangewezen zijn op voorzieningen en locaties die minder geschikt zijn voor het onderwijs. Andere voormalige onderwijslocaties, worden zo snel mogelijk afgebroken of in gebruik genomen voor andere doeleinden die een snelle terugkeer naar de oorspronkelijke functie nagenoeg onmogelijk maken. De SP pleit er voor dat de gemeente meer onderwijsruimten in eigendom houdt en deze geschikt laat blijven voor onderwijs in de breedste zin.

Studenten
Wageningen biedt al meer dan een eeuw onderdak aan studenten. Er moeten voldoende kamers voor studenten zijn, maar zoals onder 'huisvesting' al aangegeven wordt de WUR te groot om al die studenten in Wageningen van een kamer te voorzien. De SP vindt het belangrijk dat deze studenten een onderdeel blijven vormen van onze samenleving, en niet een eigen getto krijgen op de Campus.

Internationale Schakelklas
De SP is blij met de komst van een Internationale Schakelklas (ISK) voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Hiermee kunnen we leerlingen die Nederlands niet als eerste taal hebben en vaak behoren tot diegene die het land van herkomst hebben moeten verlaten onder dreiging van geweld, een goede en kansrijke start maken in het Nederlandse onderwijs. Volgens ons kan een stad, die zich laat voorstaan op het internationale karakter en gastvrijheid kan niet zonder zo´n voorziening. Het zou Wageningen sieren als we de ISK een betere en vaste plek geven in ons onderwijsland. Waar ook leerlingen uit andere, omringende dorpen en steden meer dan welkom zijn.

WUR ook verantwoordelijk
De WUR groeit. Dat is fijn, maar veroorzaakt ook problemen, bijvoorbeeld bij de ontsluiting van de Campus, het (fiets)verkeer in Wageningen en de huisvesting van studenten en haar medewerkers. Het kan niet zo zijn dat verreweg de grootste werkgever en grondbezitter niet meehelpt deze problemen op te lossen en ze eenvoudig over de schutting gooit. De SP is voor een structureel overleg tussen de gemeente en de WUR, waarbij ook naar oplossingen wordt gezocht voor deze problemen en de WUR meedenkt en meebetaalt, om ervoor te zorgen dat iedereen in Wageningen prettig kan wonen en leven. 

Schoolzwemmen
Geen kind verlaat het basisonderwijs zonder zwemdiploma. De SP wil dat de gemeente het zwemonderwijs voor scholen ondersteunt. 

U bent hier