h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

7. Natuur en Milieu - Wageningen klimaatneutraal

Klimaatneutraal
De SP ondersteunt de ambities van Wageningen - Klimaatneutraal , maar ziet dit als een inspanningsen niet als een resultaatsverplichting. De SP is voor het plaatsen van zonnecollectoren op alle openbare gebouwen. Bij nieuwbouwprojecten moet de gemeente er veel strenger op toezien dat zonnecollectoren worden geplaatst. Aan de bewoners van daartoe geschikte monumenten moet toestemming worden verleend om, indien zij dat wensen, zonnepanelen op hun daken aan te brengen. Dit geldt ook voor bewoners van flats, waarbij de bewoners gezamenlijk naar een goede verdeling van kosten en opbrengsten zoeken. Ook het plaatsen van gevel-zonnepanelen zou niet op bezwaren moeten stuiten.

Windmolens?
De (financiële) winst van eventuele windmolens in Wageningen gaat naar Wageningse burgers.

Openbaar groen
Wageningen zou bekend moeten staan als een groene gemeente. De SP wil dáár inhoud aan geven en niet het groen opofferen aan bebouwing of asfalt. Het groenbeheer wordt systematisch en ecologisch uitgevoerd. De gemeente kan, net als de gemeente Ede, door slim te maaien meer bloemrijke bermen creëren. Hier hebben dieren zoals vlinders of bijen ook profijt van, en dat is ook leuk voor de mensen.

Kennis inzetten
Er is in Wageningen veel kennis over de aanwezigheid van bijvoorbeeld bijzondere vlinders of bedreigde planten. Wij willen dat deze kennis wordt gebruikt bij de inrichting en het beheer van de groenvoorzieningen.

Milieueducatie
De overheid is er verantwoordelijk voor dat kinderen en volwassenen op een zorgvuldige en verantwoordelijke manier met hun omgeving omgaan en educatie hoort daarbij. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen, de SP vindt dat de gemeente hier geld voor moet vrij maken.

Afval
De SP vond de invoering van vier kliko's bij veel huizen geen goed idee. Uiteraard is het belangrijk dat het afval maximaal wordt hergebruikt, maar centrale afvalscheiding achteraf is doorgaans efficiënter, mits de verwerker kan investeren en duidelijke garanties krijgt over de toekomstige aanvoer van afval. 

U bent hier