h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

6. Ruimtelijke ordening - Meer ontmoetingsplekken voor jong en oud

Meer ontmoetingsplekken
Er moeten meer ontmoetingspunten komen. Jongeren moeten zich ergens kunnen ontwikkelen en met elkaar kunnen samenkomen. Zoals we al bij welzijn, sport en cultuur hebben aangegeven, moeten er meer - en zeker niet minder - ontmoetingsplekken komen voor jong en oud. De SP vindt dat in iedere woonwijk ten minste 3% van de oppervlakte beschikbaar moet zijn voor speelvoorzieningen.

Goede hangplekken
De beloofde goede wifi bij de hangplek in de haven komt er ook daadwerkelijk. De betonmuur die er staat wordt beter neergezet, zodat hij wel beschutting geeft tegen de wind. De avondafsluiting van het Torckpark, waarbij jongeren worden weggejaagd maar ouderen met bijvoorbeeld een hondje wel welkom zijn, vinden we schandalige willekeur en een blamage van het jongerenbeleid. De gemeente moet de hangplekken goed inrichten en jongeren niet wegjagen: de openbare ruimte is van en voor iedereen!

't Oude Bijenhuis
Dat de (enorme) bovenverdieping van het 't Oude Bijenhuis nu niet wordt gebruikt omdat deze door de brandweer is afgekeurd, is heel verdrietig. De SP wil dat het weer opengesteld wordt en heeft de investering die dit vergt (€ 55.000) er graag voor over.

Meer kwaliteit in openbare ruimte
De openbare ruimte staat in Wageningen onder druk. De SP is voor leefbare buurten en dus voor het behoud van voldoende schone openbare ruimte. De gemeente moet van ons blijven investeren in wijkverbetering, met actieve betrokkenheid van de bewoners. We zijn voor inbreiding op de vrijkomende locaties van de universiteit en van bedrijven, liever dan voor uitbreiding van de stad en het opsnoepen van ons landschap in het buitengebied. Iedere wijk bestaat voor ten minste 10% uit groen.

Niet afwijken van eigen normen
In de praktijk blijkt de gemeente vaak af te wijken van haar eigen kaders. Bij inbreiding worden de parkeernormen vaak naar beneden bijgesteld en ook de oppervlakte groen wordt soms verminderd om het projectontwikkelaars gemakkelijker te maken. Uiteraard wil de SP dat dit niet zo gemakkelijk gebeurt en blijft opkomen voor de belangen van álle bewoners.

Autoluwe binnenstad
De SP is een voorstander van een autoluwe binnenstad. Hierdoor wordt de leefbaarheid verhoogd en het biedt meer kansen voor de middenstand, horeca en cultuur. Ruime fietsenstallingen, ook overdekt, zullen Wageningen aantrekkelijker maken als fietsstad. Door parkeervoorzieningen rondom het centrum (Olympiaplein, Costerweg, Prinses Irene Brigadeplein) aan te leggen en de bereikbaarheid hiervan duidelijk aan te geven, zal onze binnenstad ook voor bezoekers van verder weg aantrekkelijk blijven.

Verkeersmaatregelen meenemen bij nieuwbouw
Bij nieuwbouw - zowel bij inbreiding als uitbreiding - worden de ontsluiting en eventueel noodzakelijke verkeersmaategelen integraal in het project meegenomen en gefinancierd door de ontwikkelaar als bovenplanse voorziening. Het gebeurt in Wageningen veel te vaak (Geertjesweg, Kortenoord, Campus) dat er gebouwen worden neergezet, zonder na te denken over de ontsluiting, waardoor de verkeersmaatregelen ad hoc opgelost en bovendien betaald moeten worden door de gemeente.

Parkeervoorzieningen
Op dit moment is er in de omliggende wijken van het centrum parkeeroverlast door bezoekers van het winkelcentrum en mensen die daar werken (winkelpersoneel, stadhuismedewerkers en dergelijke). Volgens de SP is het beter parkeergelegenheid buiten het centrum in te richten (zoals de Costerweg en Olympiaplein). We stoppen met het huidige beleid waarbij alsmaar tijdelijke beslissingen worden genomen waardoor de problemen niet structureel worden opgelost. De parkeerplaatsen voor mensen met een lichamelijke beperking blijven behouden.

Inrichting binnenstad
De inrichting van de binnenstad kan beter. Zoals het nu is, lijken het busstation en de Junushoff buiten het centrum te vallen. De SP is er voor om deze elementen op een slimme manier samen te voegen. De binnenstad is méér dan alleen een winkelcentrum. De SP is er voor dat de binnenstad levendiger wordt gemaakt, door ook nieuwe initiatieven toe te staan.

Braakliggende terreinen
Met zo'n groot tekort aan woningen, zijn braakliggende terreinen een schandaal. Totdat een terrein bebouwd wordt, moeten de braakliggende terreinen worden ingericht, bijvoorbeeld als speelplaats voor kinderen. 

U bent hier