h

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Wat kunt u van de SP verwachten?
In Wageningen lijkt het met veel mensen goed te gaan, maar ook hier neemt het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedsel-, speelgoed- en kledingbank toe. Ook hier hebben veel mensen geen zekerheid over een vaste baan, zoeken veel mensen een woning terwijl er tegelijk leegstand is, en zijn forse bezuinigingen doorgevoerd, onder andere op de sociale zekerheid.

Het is daarom van groot belang dat er een linkse politieke partij actief is, die opkomt voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Een partij die de spreiding van kennis, inkomen en macht ook in de praktijk brengt. Wij zijn tegen maatschappelijke tweedeling, oprukkend egoïsme en (bureaucratische) onverschilligheid. In onze visie is de solidariteit het cement van een fatsoenlijke samenleving, en zijn zaken als werk voor iedereen en een rijk verenigingsleven de bouwstenen waardoor mensen zich ontwikkelen tot sociale, open, verantwoordelijke en actieve burgers.

De SP en haar raadsleden zijn solidair met mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Wij kiezen voor stimulering van collectieve voorzieningen, zoals sport- en cultuurverenigingen en zijn meestal tegen grootschalige projecten: grootsteedse prestigeprojecten geven Wageningen geen eigen karakter. SP-vertegenwoordigers doen het besturen niet “voor het geld”. Dat dragen zij namelijk af.

In dit verkiezingsprogramma kunt u de punten vinden die de SP in Wageningen belangrijk vindt. Met uw steun en medewerking kunnen wij deze punten gaan realiseren.

Laten we samen werken aan een sociaal en leefbaar Wageningen!

De 9 -punten waar de SP zich in de gemeenteraad sterk voor wil maken:
1. Sociale zekerheid - Mensen zekerheid bieden. Geen bezuiniging op het ik-doe-mee-fonds en geld voor zorg gaat naar zorg.             

2. Volkshuisvesting - De Dreijen wordt een woonwijk met woningen voor starters, gezinnen en ouderen, met goedkope huur- en koopwoningen. Op het Olympiaplein komen woningen voor ouderen. Het tekort aan studentenkamers lossen we op door aan de rand van de stad te bouwen.

3. Vervoer - Een rondje Campus is een slecht idee. Wageningen goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

4. Welzijn, sport en cultuur - Iedereen moet mee kunnen doen. Er komt een poppodium.

5. Economie - Werk voor iedereen. Niemand werkt onder het minimumloon.

6. Ruimtelijke ordening - Meer ontmoetingsplekken voor jong en oud. De bovenverdieping van 't Oude Bijenhuis gaat weer open.

7. Natuur en milieu - Wageningen klimaatneutraal. De winst van windmolens gaat naar Wageningers.

8. Onderwijs - Voor iedereen een toekomst. Scholieren moeten voldoende ruimte hebben.

9. Bestuur - Een transparante overheid, die vertrouwen geeft.

U bent hier