h

Open brief aan gedeputeerde Staten v. Gelderland

14 augustus 2017

Open brief aan gedeputeerde Staten v. Gelderland

Foto: NicoH / SPWAG
Aan: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Betreft: Bereikbaarheid Wageningen
Portefeuillehouder: Bieze
Kerntaak/plandoel: Mobiliteit/Economie/Gebiedsontwikkeling
Datum: 11 juli 2017
 

De gemeenteraad Van Wageningen heeft op 3 juli 2017 een besluit genomen over de noordelijke ontsluiting van Wageningen over de Wageningen Campus. U heeft zeer kort hierop een reactie geschreven (11 juli 2017) waarin u heeft aangekondigd voornemens te zijn om de regie te nemen  voor het realiseren van de oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem van Wageningen.

Naast alle argumenten die de laatste jaren zijn gewisseld en onderzoeken die er zijn geweest rondom het bereikbaarheidsprobleem van Wageningen geeft u treffend in uw brief aan dat het veel gediscussieerde probleem zich toespitst op `het grote bovenregionale economische belang van de Wageningen Campus en de ontsluiting ervan´.

Met alle respect voor uw bemoeienis in deze wordt er gemakshalve vanuit gegaan dat de bereikbaarheid van Wageningen kan worden gelijkgesteld met de ontsluiting van de Wageningen Campus. Het is dan ook zeer betreurenswaardig dat u de jarenlange uitwisseling van argumenten rondom milieueffecten en bereikbaarheid van overige economisch belangrijke Wageningse enclaves negeert of op z´n minst niet belangrijk vindt. 

Ook heeft u de gemeenteraad voor langere tijd onder druk gezet met de ‘dreiging ‘ van een inspassinsplan en is er veel binnenkamertjes politiek aan te pas gekomen om uw argumentatie in te passen in de lokale partij politieke standpunten.

De Socialistische Partij afd. Wageningen heeft al enkele malen op raadsniveau argumenten aangevoerd dat de bereikbaarheid van Wageningen de laatste jaren stabiel is en geen grote problemen geeft. Deze argumenten zijn gebaseerd op verkeersintensiteit metingen. Er ontstaat wel soms filevorming op de Mansholtlaan, maar dit komt mede door minder goed verkeersmanagement (afstelling van verkeerslichten, extra hinder van kruisend busverkeer, vertragende rotondes) en voor een belangrijk deel wordt het veroorzaakt door de werkgevers op de Wageningen Campus. Deze werkgevers hebben geen of een minimaal mobiliteitsplan voor werknemers en een slechte (eenzijdige) ontsluiting van hun eigen ‘bedrijfsterrein’.

We hebben dan ook stellig de indruk dat het probleem van de `bereikbaarheid van Wageningen´  wordt ´geframed´ onder leiding van Wageningen UR en wordt opgeblazen.

Naast het feit dat u redelijk respectloos omgaat met het democratisch proces in Wageningen als het gaat om het goed beheren van bestemmingsplannen lijkt het erop dat u zich kritiekloos laat leiden door de eenzijdige argumentatie onder leiding van Wageningen UR.

We hopen van harte dat u Wageningen en de Wageningers de ruimte geeft om haar bestemmingsplannen af te stemmen op de waarden en normen die respect verdienen van de bedrijven die zich hier willen vestigen. We gaan er dan ook vanuit dat u uw bemoeienis zult beperken tot afgewogen adviezen en waar nodig financiële ondersteuning. 

Hoogachtend, SP afd. Wageningen  

Reacties

Geheel eens met het terechte commentaar. Dat betekent ook dat de gemeenteraad een goed uitvoerbaar besluit moet nemen voor betere ontsluiting van de campus Bv door verbeterde toegang hoofdentree. Het raadsbesluit dat er nu ligt en slechts door collegepartijen wordt gesteund is niet in redelijkheid uitvoerbaar. Tal van andere voorstellen door o.a. WGoW zijn gedaan maar niet opgepakt.
Gaat raad dat bij eigen regie alsnog doen?

Reactie toevoegen

U bent hier