h

Nee tegen het associatieverdrag met Oekraïne

15 februari 2016

Nee tegen het associatieverdrag met Oekraïne

Foto: SP

Wij, bestuursleden SP Wageningen, vinden de discussie en voorlichting rondom het associatie-verdrag met Oekraïne onnodig ingewikkeld. Uiteraard zijn er allerlei gezichtspunten en overwegingen te vertellen en toe te lichten, maar de kern van ons SP standpunt kunnen we eenvoudig en simpel weergeven. 

We zijn niet tegen de Oekraïners als bevolkingsgroep of nationale staat. We zijn niet tegen hulp aan minder-ontwikkelde landen. Integendeel: we zijn voor een sociale wereld en zijn solidair met allen die dit nastreven.

Het associatieverdrag streeft helemaal geen solidariteit na met de Oekraïners maar is alleen gericht op onze export en veiligstellen van onze handelsbelangen. Handelsbelangen waarvan vooral de grote bedrijven en multinationals profiteren. Een verdrag met een corrupt en ondemocratisch regiem is niet de SP manier om de wereld te verbeteren en solidair te zijn met mensen in een ander land. We willen niet meewerken met het vergroten van de tegenstellingen tussen oost en west. We willen geen aanstichter zijn van burgeroorlog en vluchtelingenstromen.

We staan voor een socialistische wereldorde en daar hoort dit soort machtsspelletjes zoals associatie-verdragen met slim en sluw woordgebruik niet bij.

Hierbij een oproep: doe mee aan het referendum en stem NEE. We willen geen campagne die hopeloos politiek-correct gevoerd wordt. Laten we uitstralen dat we solidair zijn met alle mensen, democratische krachten en organisaties in Oekraïne en ons niet laten strikken om alleen aan het EU handelsbelang te denken en achter de liberale EU aan te lopen.

Reacties

Mooi gezegd, maar denk eens na: achter Baudet cs aanlopen zou een goede keus zijn? De 'liberale' EU is niet iets om in zijn geheel als verwerpelijk en per definitie slechts weg te zetten. De neoconsertatieven die deze campagne hebben opgezet zullen geen spaan heel laten van welke socialistische beginselen ook, behalve wellicht de nationaal socialistische en die zijn echt niet zo onschuldig. Een gelegenheidscoalitie met bruin is nooit acceptabel. De enigen die gaan profiteren op termijn zijn de volksmenners van de PVV en hun in de social media agerende hulptroepen. Ook de SP aanhang zal inzien dat socialisme en eng-nationalisme niet samengaan en de enige conclusie trekken die er is: overlopen naar de PVV. De karikatuur van een argumentatie die jullie ten beste geven is een regelrechte uitnodiging aan de kiezer om voor het simplisme van de PVV te kiezen. Er is geen weg terug als de SP deze vorm van samenwerking kiest om een korte termijn 'overwinning' te boeken voor het Gesunde Volksempfinden.. Er zijn veel redenen om het associatieverdrag te bekritiseren, maar de neoconservatieven en PVV aan hun 'gelijk' helpen is niet echt een goede tactische keuze. Tenzij de SP als lijstduwer voor de PVV wil gaan fungeren in de toekomst.

De SP fungeert hier als lijstduwer voor de PVV. De campagne van de neoconservatieven steunen is wel het laatste wat de SP zou moeten willen. De groep rond Baudet laat echt geen spaan heel van wat voor socialistisch principes en deze coalitie van xenofobe volksmenners en neoconservatieve 'cultuurfilosofen' aan hun 'gelijk' helpen is werkelijk een hee foute tactiek.Een gelegenheidscoalitie met bruin zal de SP alleen maar verlies opleveren: SP kiezers die dit eng-nationalisme aanhangen zullen inzien dat ze veel beter bij de PVV terecht kunnen. Van de nuance die van Bommel zegt dat er achter zijn Nee-campagne steekt is nog weinig gebleken en het zal de kiezer ook duidelijk zijn dat de SP alleen maar om populistische redenen aanschurkt tegen het Baudet-Geen Stijl kamp, dat alleen maar de onvrede voedt van mensen over de 'gevestigde orde', en ondertussen de boodschap van vreemdelingenhaat en angst verspreidt. Wat de SP uitstraalt is geen solidariteit, maar domme angst, wereldvreemde zwart-wit redenaties en karikaturale versimpeling. Daar trappen Henk en Ingrid niet lang meer in en het is aan de SP om ook moeilijke keuzes te maken die de vox populi misschien niet helemaal kan volgen.

Reactie SP webmaster:

Uiteraard geven we ruimte als SP aan deze opsomming van kreten die weinig getuigen een gewenste inhoudeljke discussie.  We willen je graag wijzen op de inhoudelijke analyse en onderbouwing  van de SP mening.

Jammer dat mijn argumenten als 'niet inhoudelijke kreten' worden afgedaan. Het lijkt me niet van wijsheid getuigen als de 'inhoudelijke ' argumenten die van Bommel opdist als zonder meer afdoende worden aangevoerd. Als je het betoog in de link leest zie je een tamelijk grove typering van zowel de strekking van het verdrag, de implicaties ervan voor zowel Nederland als Oekraïne, als van de positie van Rusland. Te beweren dat Rusland niet geprovoceerd zou moeten worden en dat dit verdrag daar voor dient is een versimpeling van de analyse van de Russische verhouding tot de periferie van Rusland. Het referendum richt zich niet zozeer op het verdrag, maar allereerst op het versterken van de rechts-populistische krachten in Nederland. De Nato is zeker uit op provocatie en pressie, ( net als Rusland ) maar versterking van onafhankelijkheid van Russische overheersing is niet meteen gelijk aan onwenselijke provocatie van Rusland. Het valt me zwaar tegen van de SP dat hier de neoconservatieve populistische koers wordt gevaren onder een 'socialistische' vlag. Dat is wel degelijk een inhoudelijk argument en wel van een hoge orde lijkt me. De visie op internationale solidariteit is een kernpunt van het socialisme. Een dynamische en ambigue situatie vereist wat meer dan het langs de kortste weg redeneren van A naar B. Een evenwichtige discussie is wel het minste wat ik verwacht en daarbij past niet het afserveren van argumenten als 'kreten'.

Bijvoorbeeld;

Neoconsertatieven (3X), volksmenners van
de PVV, eng-nationalisme, Gesunde Volksempfinden, groep rond Baudet, xenofobe
volksmenners, neoconservatieve 'cultuurfilosofen', gelegenheidscoalitie met
bruin, populistische redenen, wereldvreemde zwart-wit redenaties en
karikaturale versimpeling, de vox populi.

 

 

Beste Nico, ik had toch liever dat je een open debat aangaat. Mijn stelling is dat deze campagne vooral de rechtsconservatieve positie in Nederland versterkt en uiteindelijk op geen enkele wijze een opbouwende bijdrage levert aan een weloverwogen benadering van de verstandhouding tussen west Europa en Rusland. Van Bommel maakt wel degelijk een karikatuur van de interne verhoudingen in Oekraine om de weerstand tegen een sterkere band met westeuropa daar als argument aan te voeren. Het SP standpunt over de annexatie van de Krim door Rusland gaat geheel voorbij aan de bezetting van de Krim door Russische troepen die daaraan vooraf ging. Er valt wel te discussiëren over dit soort zaken, maar een wegredeneren van 'moeilijke' aspecten lijkt me geen 'versimpeling' die een partij als de SP moet nastreven. Ook de lange termijneffecten van een coalitie met bruin / neoconservatief / anti-islam / vreemdelingenvijandigheid ( https://ejbron.wordpress.com/2016/03/03/pvv-presenteert-flyer-oekraine-referendum/ )moet op zijn minst onderwerp van het debat kunnen zijn. Meer vraag ik niet.

Beste Paul,

Deze reactie mogelijkheid is geen ideaal discussie platforum. Om je mening te vormen is de lokale SP Wageningen druk bezig om een voorlichtingsavond te organiseren. Wellicht is D66 daar ook aanwezig om hun JA voorkeur te onderbouwen. Het referendum op 6 april laat echter geen ruimte voor nuances. Het is Ja of Nee voor het assiociatieverdrag.  Een ieder zal z´n eigen afweging moeten maken zoals ook de SP heeft gedaan.

Voor en achteraf is er geen sprake van coalitievorming of samenspanning.

Wellicht tot ziens.

    

Bedankt voor de invitatie. De nuance die ik zoek is toch wel van belang om de waarde van de argumenten ( is de annexatie van de Krim 'de volkswil' van een vrije meerderheid bijvoorbeeld, of gewoon een inlijving na een bezetting ) te kunnen beoordelen. De referendumvraag beantwoorden laat wellicht geen nuance tussen ja of nee toe, hoewel ook daar een tussenweg denkbaar is, maar de argumentatie m.b.t. de verhoudingen in Oekraïne en die tussen het westen en Rusland moet wel degelijk de nuance zoeken. Ik ben goed in staat de goede kanten van de door Putin bedreven buitenlandse politiek te zien, maar zie ook de minder fraaie kanten. Hetzelfde geldt voor het binnenlands beleid. En omgekeerd is ook het westerse beleid op veel punten te bekritiseren en op andere te prijzen. Een socialistische partij moet niet de nuance schuwen omdat die niet tot een zwart-wit beeld leidt. Dan is er namelijk alleen een koers naar de utopie en niet die naar een werkelijke verbetering van menselijke verhoudingen die perspectief biedt. De democratie in Nederland als corrupt en in handen van een twijfelachtige volksvijandige elite neerzetten is populisme dat alleen de PVV voordeel biedt.

Het debat op 17 maart ( van Bommel - Tang ) is een aanrader. Wat betreft mijn twijfels bij de 'lijstverbinding' van SP en PVV op dit punt nog het volgende: http://jungle-world.com/artikel/2014/21/49896.html Het zou niet voor het eerst zijn dat de leuzen van extreemrechts bijval krijgen en letterlijk samenvallen met die van degenen die zich socialist noemen. Deze strategie van tijdelijke gezamenlijke actie tegen de 'gemeenschappelijke vijand' levert uitsluitend extreem rechts voordeel op, op de langere termijn. Het betoog dat 'nuance' hier niet op zijn plaats is ( simpel redeneren naar de gewenste conclusie ) gaat voorbij aan de consequenties van dit monsterverbond. Het is juist rechts dat iedere nuance versimpelt, of gelijkstelt aan lafheid of verraad. Dat te miskennen is een politieke doodzonde en zoals gezegd zou het niet de eerste keer zijn. Laat de SP vooral een realistische partij zijn, die de lessen uit het verleden serieus neemt. Een snelle weg naar de volksgunst op de golven van nationalistische retoriek zal de partij aan opportunistisch populisme overleveren.

Beste Paul Hendriks,

Dank je voor je reactie.

Volgens mij gaat het referendum zelf niet over hoe leuk we de PVV vinden, of in welke mate we de PVV of rechtsconservatief zouden versterken. Het gaat ook niet over of we de mensen die in de Oekraine wonen wel of niet leuk vinden: de conclusie van het originele stuk is slechts dat dit verdrag alleen handelsbelangen van grote bedrijven dient. Op inhoudelijke gronden van een economische analyse wordt dus een NEE -stem geadviseerd. Je noemt dat het debat rondom het referendum de rechtsconservatieve krachten in nederland versterkt: dat ben ik met je eens, en daarom mag de SP landelijk wel eens wat beter de goede linkse, internationaal-solidaire argumenten benadrukken. Maar ik denk dat juist dit nieuwsbericht van de SP Wageningen duidelijk maakt dat we niet dezelfde strijd voeren als rechtsconservatief.

groet,

diederik

Reactie toevoegen

U bent hier