h

Blog Diederik van der Loo

5 november 2013

Stadhuis gedoe

Een raar gedoe met enquêtes e.d. rondom de verbouw en aanbouw van het Stadhuis. De SP is vanaf het begin en nog steeds tegen de plannen. Maar als de gemeenteraad in grote meerderheid (15 voor en 10 tegen) voor de verbouw stemt, dan is er weinig tegen te doen. Zo werkt dat in een democratie.

Lees verder
12 april 2013

Parkeren in Chiquita town.

Zo langzamerhand begint het parkeerbeleid in Wageningen echt op een verschrikkelijke janboel te lijken. Normen worden naar beleven van de burgemeesters pet aangepast. Speciale groepen zoals de centrum winkeliers worden gesusidieerd met ? 10.000,-. In de wijken rondom het centrum moet men het parkeerprobleem met eigen middelen oplossen.

Lees verder
7 maart 2013

Een verhaal op de bananen plantage, deel 1

Soms fungeert de gemeente Wageningen als Chiquita gemeente in bananen republiek (zie vorig weblog).
Een verhaal op de Wageningse bananenplantage;
I.v.m. activiteiten van de Wageningse winkeliers in het centrum vraagt het WOC aan de gemeente een wettelijke regeling te bedenken om winkeliers, in het centrum en omgeving, te verplichten bij te dragen aan de benodigde financi?le middelen. Dit wordt de, zeer omstreden, Reclamebelasting.
De gemeente en het WOC richten gezamenlijk een stichting op om het opgehaalde belasting geld te beheren en goed, naar eigen inzichten, te besteden. De SOW. (Stichting Ondernemers Wageningen)
Vervolgens vraagt het SOW aan de gemeente om een flinke parkeerplaats in het centrum van Wageningen te mogen exploiteren en daar een slagboom te plaatsen die de gemeente kortgeleden heeft weggehaald.
Jaja, medeburgers, dit verzoek is in behandeling genomen en met tijd en aandacht door middel van een offici?le brief met serieuze argumenten afgewezen.
Zou het niet handiger zijn om het SOW te reorganiseren of de voorzitter en/of secretaris even flink de oren te wassen en vragen de belastingcenten beter te besteden? We kunnen ons ook niet voorstellen dat het herplaatsen van een slagboom de Wageningse winkeliers zou helpen aan meer klandizie.

Lees verder
4 februari 2013

Chiquita gemeente Wageningen

Het zal de Wageningers niet zijn ontgaan dat ons college van burgemeester en wethouders zich sterk maakt voor de zondagsopening van winkels. Ze willen de gemeenteraadsleden verleiden om in te stemmen met een maatregel die wettelijk niet kan. Een soort bestuurlijke ongehoorzaamheid die dit college wil legitimeren door de gemeenteraadsleden de keus te laten. Het is volkomen ondoorzichtig welke krachten debet zijn aan deze halsstarrige houding. De mening van de gemeentelijke bezwarencommissie wordt genegeerd (wordt dit beleid?) en een niet aangenomen en gepubliceerde wet wordt beoordeeld als al toepasbaar.
Dit soort bestuur past in bananen republiek en dus wordt Wageningen een soort Chiquita gemeente als de gemeenteraadsleden zich voor het zondagsopenings-karretje laten spannen.

Lees verder
3 juli 2012

Verkiezingsborden worden geplaatst

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering, 2 juli 2012, hebben de raadsleden unaniem voor het amendement gestemd waarin wordt benadrukt dat -het niet plaatsen van verkiezingsborden- geen onderdeel is van de beoogde versobering van de verkiezingsfestiviteiten a.s. 12 september. De verkiezingsborden zullen dus door de gemeente moeten worden geplaatst.

Lees verder
21 mei 2012

Brandbrief in Raad

Vanavond was er weer de maandelijkse gemeenteraad van Wageningen bijeen om daadkrachige besluiten te nemen over de toekomst van ons mooie stadje.

Lees verder
22 april 2012

Financiële meevaller niet voor de Wageningse burger

Gemeente Wageningen meldt op 19 april: Het financieel resultaat, na bestemming, over 2011 komt uit op 3,5 miljoen Euro positief.
Ondertussen staan mensen met een ID baan op straat en kunnen niet op de `participatie ladder` geplaatst worden, moeten mensen een eigen bijdrage gaan betalen voor WMO voorzieningen, raken WSW/ers in de knel en is de pot voor culturele evenementen van dit jaar leeg.

Lees verder
28 november 2011

Financieel Wagenings debacle tekent zich scherper af in de raad

Maandag 28 november 2011 zal de gemeente archieven ingaan als een memorabele dag.
Tijdens de gemeenteraad is een besluit genomen om de gemeentelijke organisatie te gaan concentreren in het centrum van Wageningen. De voordelen moeten nog verder worden onderzocht.
Naast het financi?le gevolgen, waar de burger van Wageningen voor gaat opdraaien kondigt zich ook een electorale zelfmoord poging van de coalitie partijen aan.

Lees verder
20 november 2011

Bestuurders doen elders boodschappen

Afgelopen zaterdag was het een prachtige najaarsdag. Het was in het centrum van Wageningen dan ook gezellig druk. Het was ideaal weer om, als politieke partij, eens rustig bij te praten met de burgers en bezoekers van Wageningen. Het CDA, De Stadspartij Wageningen, de SP en de VVD hadden daar alle reden voor. De plannen van het college om ca. 12 miljoen euro uit te gaan geven aan allerlei noodzakelijke en minder noodzakelijke voorzieningen voor de Wageningse ambtenaren was een belangrijk discussieonderwerp. De publiciteit rondom dit onderwerp was voor veel mensen een reden om een raadslid van de genoemde partijen aan te spreken. Men kon ook ter plekke een enqu?te invullen. In een ongedwongen sfeer zijn er circa 190 enqu?tes ingevuld en de resultaten zullen wel een belangrijk onderwerp van gesprek worden tijdens de raadsvergadering van 28 november. Het was wel opvallend dat de er weinig raadsleden c.q. bestuurders van de collegepartijen in Wageningen boodschappen gedaan hebben. Ook voor de burgemeester, als pleitbezorger van de voorliggende plannen was het een ideaal moment geweest om zijn gevoelens en idee?n eens te bespreken met zijn burgers. Hij had ter plekke kunnen horen hoe de burgers denken over effici?ntie, werkomgeving, bereikbaarheid, arbo omstandigheden, ambities van jonge mensen, enz..
Enfin waarschijnlijk had iedereen het druk met andere zaken. De discussie met en over de burgers zullen we dan in de raadszaal verder voeren.

Lees verder
27 september 2010

De tweet is snel maar de SP website achterhaalt het wel.

25 minuten geleden heeft de gemeenteraad de Stichting Boek toegezegd om in het jaar 2013, 150 exemplaren af te nemen van de wetenschappelijke publicatie over de geschiedschrijving van 750 jaar Wageningen. De kosten zijn globaal E 58.500,-. De boeken komen op zolder van het gemeentehuis te staan waar de burgemeester regelmatig een boekje vanaf zal pakken om het als representatie geschenk uit te delen. Er liggen ook nog stapels andere boeken, maar volgens de burgemeester is het boek -750 jaar Wageningen- na het jubeljaar 2013, de 150 jaar erna wel actueel genoeg om weg te geven.
U zult begrepen dat het vanavond weer een vermakelijke vertoning was in de raadszaal tijdens de maandelijkse gemeenteraad. Tijdens de besluitvorming rondom het samen te stellen boek -750 jaar Wageningen- werden alle mogelijke zakelijke motiveringen opgevoerd. De kreten als subsidie, investering, garantiestelling, voorschot, aankoopsom werden willekeurig door elkaar gebruikt.
Een zakelijke overeenkomst met de stichting Boek en de keihard te stellen voorwaarden die horen bij een subsidie bedrag van E 37.500,- was in geen velden of wegen te bekennen.
De SP heeft voor de subsidie gestemd want nu is er geld voor een feest en een boek en ga nu maar lekker slapen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier