h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

2. Huisvesting - Meer betaalbare woningen

Veel mensen maken zich grote zorgen over hun hypotheek of huur. Sinds de liberalisering van de woningmarkt in de jaren tachtig en negentig is de sociale huisvesting stukje bij beetje afgebroken. Corporaties zijn ‘marktpartijen’ geworden. De zeggenschap van huurders en gemeenten werd beperkt en het bestuur werd overgelaten aan managers. Ondertussen zijn grote aantallen huurwoningen verkocht en zijn de huren fors gestegen. Door de heffing die corporaties aan de overheid moesten betalen, is de afbraak in de volgende versnelling gezet. We zetten ons in voor de belangen van de huurders en voor nieuwbouw van (goedkopere) woningen. Het aantal woningen onder de sociale huurnorm moet in elk project ten minste 30% betreffen. Ook moeten er meer goedkope koopwoningen gebouwd worden. De SP zal niet meewerken aan het verkleinen van het aantal sociale huurwoningen door huurverhogingen en verkoop van huurwoningen. Dit is een belangrijk punt bij de collegeonderhandelingen.

De Woningstichting
De missie van De Woningstichting is "kwalitatief goede huisvesting realiseren, bijdragen aan een leefbare woonomgeving in aansluiting op de woonwensen met vooral bijzondere aandacht voor mensen die minder goed in staat zijn zelf in hun huisvesting te voorzien. Dit doen we op een transparante, maatschappelijke en financieel verantwoorde manier en met oog voor milieu en duurzaamheid." Wij vinden dat ze dat ook moet doen. De gemeente houdt beter toezicht op de naleving van de wet ten aanzien van woningcorporaties.

Meer betaalbare woningen
Volgens de woningmarktverkenning is in Wageningen een tekort aan 500 sociale huurwoningen, 300 vrije sector huur, 200 goedkope koop, 600 koopwoningen in de categorie € 180-250.000, 500 koop in de categorie 250-320.000 en 100 in de categorie boven de 320.000. Er is dus vooral behoefte aan goedkopere woningen. Daarom wil de SP dat De Dreijen een leuke woonwijk wordt, met woningen voor starters (goedkope huur en koop), gezinnen en ouderen. Het wordt daarom geen wijk met veel dure, vrijstaande woningen, zoals nu dreigt te gebeuren. Op het Olympiaplein komen woningen voor vooral ouderen. Het tekort aan studentenkamers lossen we op door aan de rand van de stad te bouwen.

Wachtlijst woningen inkorten
De wachtlijst voor starters en mensen met wat minder geld is al jarenlang veel te lang. Inmiddels is de wachttijd opgelopen naar bijna 10 jaar. Dit is onaanvaardbaar en moet veranderen. De SP vindt dat nieuwbouwprojecten voor een belangrijk deel uit goedkopere woningen moeten bestaan en dat er meer woningen gebouwd moeten worden. Indien het aantal goedkopere woningen bij nieuwbouwprojecten te weinig is, stemt de SP doorgaans tegen de ontwikkeling.

Meer woningen voor ouderen
Er is niet alleen een tekort aan goedkopere woningen voor starters en studenten, ook is er een groot tekort aan betaalbare woningen voor ouderen, met name in de nabijheid van het centrum. Het ontbreekt Wageningen aan voldoende zogenaamde nultrede en levensloopbestendige woningen, die voldoende zijn aangepast aan de huidige wensen van ouderen, zowel op het gebied van huur als van koop. De bouw hiervan kan in de onderhandeling met de bouwende partijen afgedwongen worden.

1400 kamers voor studenten
Door de groei van de WUR dreigt er bovenop de geplande 800 kamers, een extra tekort van 1400 studentenwoningen in 2022. De SP staat welwillend tegen de bouw van studentenwoningen, maar er zijn ook tekorten aan woningen voor starters, ouderen en aan betaalbare woningen. Voor al deze groepen moeten meer woningen worden gerealiseerd. Een deel van het tekort aan studentenkamers moet in Wageningen worden gebouwd, maar de WUR is te groot aan het worden en Wageningen kan al deze kamers niet meer alleen realiseren. Een deel van deze woningen moeten worden gebouwd in Ede, Veenendaal en Renkum.

Bouwleges
De afgelopen jaren zijn de leges op grotere bouwprojecten verlaagd. Met het beperken van de bouwleges loopt Wageningen veel geld mis, terwijl bedrijven aangeven dat de hoogte van dit bedrag geen invloed heeft op hun vestigingsplannen. Zo hoefde Friesland Campina geen € 700.000 aan deze leges te betalen. De bouwleges worden dus weer verhoogd en zeker niet meer beperkt voor de grotere (kantoor)projecten

Voorkom leegstand
Met de enorme tekorten aan woningen, moet de leegstand van bewoonbare woningen en gebouwen als onfatsoenlijk worden beschouwd en daarom moet de gemeente er alles aan doen om leegstand te voorkomen. Als de SP in het college komt, komt er gemeentelijk beleid om tijdelijk leegstaande ruimte te gebruiken. De gemeente stelt een leegstandsverordening vast en voert een leegstandsregister in, waarmee voor panden die langer dan een jaar leegstaan een alternatieve gebruiker kan worden voorgedragen. We gaan anti-kraak tegen omdat op die locaties veel meer mensen zouden kunnen wonen, het geen bescherming biedt voor de huurder en het vaak tot slechte woonsituaties leidt. Goede initiatieven voor het gebruik van leegstaande panden worden beloond in plaats van bestraft. Waar mogelijk pleiten we voor de verbouwing van leegstaande gebouwen, bijvoorbeeld van de WUR of op industrieterreinen, tot bijvoorbeeld studentenwoningen.

Geen gezinswoningen omzetten
We staan niet toe dat commerciële bedrijven woonhuizen opkopen en verbouwen tot kamerwoningen. Hierdoor worden woonhuizen voor gezinnen aan de huizenvoorraad onttrokken. We staan dit wel toe indien de eigenaar in het pand woont of de hoofdbewoner familie is van de eigenaar (niet-commerciële verhuur).

U bent hier