h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

1. Sociale zekerheid - Mensen zekerheid bieden

De participatiesamenleving?
"De participatiesamenleving is onvermijdelijk" wordt vaak beweerd. Volgens de SP wordt deze term vooral gebruikt om een ordinaire bezuiniging te verdoezelen, waarbij beroepskrachten worden ontslagen en buren en vrienden worden geacht de zorg voor elkaar op zich te nemen. Mensen die per ongeluk wat eenzamer zijn of kennissen of familie hebben die wat verder weg wonen, zoeken het zelf maar uit. De SP heeft weinig op met deze "participatiesamenleving" want wij staan voor solidariteit met iedereen. Iedereen betaalt belasting - de sterkste schouders een beetje meer - en van daaruit wordt de zorg voor iedereen die het nodig heeft, betaald. Hierdoor zijn er voldoende professionele zorgverleners en hoeft niemand anderen te smeken hen te verzorgen.

Natuurlijk is dit landelijk beleid, en we kunnen hiervoor lokaal geen belasting innen. Maar de SP zal zich zoveel als mogelijk vasthouden aan het principe, dat goede hulp voor iedereen die het nodig heeft beschikbaar is en blijft.

Kinderen in armoede
In een rijk land als Nederland leven honderdduizenden kinderen in armoede. Dat betekent dat er in iedere klas ongeveer drie kinderen zitten die onder de armoedegrens leven. Ook in Wageningen is er een wachtlijst voor de schuldhulpverlening en de voedsel- en kledingbank. De SP wil dat iedereen, zowel kind als oudere, kan blijven sporten en van culturele voorzieningen gebruik kan maken. Hierdoor worden zo min mogelijk mensen beperkt in hun ontwikkelmogelijkheden. Het Wagenings 'ik doe mee fonds' waarmee kinderen van ouders die wat minder geld hebben toch mee kunnen doen aan cultuur en sport, blijft behouden. Er zijn een aantal politieke partijen die dit fonds willen afschaffen. De toename van het aantal aanvragen is wat ons betreft juist een reden om er mee door te gaan.

WSW en Permar - zo veel mogelijk mensen krijgen zinvol werk
De mensen die bij de sociale werkplaats Permar werken, komen in dienst van de gemeente Wageningen. Mede dankzij de SP, heeft de gemeente Wageningen een goed plan opgesteld om deze mensen zekerheid te bieden. We blijven er op letten, dat de uitvoering net zo goed is, als de plannen die gemaakt zijn.

WMO 2015 en Participatiewet
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 regelt dat mensen met een beperking, zoals ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen, ondersteuning krijgen. De Participatiewet regelt hulp bij het vinden van werk en regelt de voorzieningen indien u niet in uw levensonderhoud kunt voorzien. Gemeentes bepalen tegenwoordig zelf hoe deze twee wetten worden uitgevoerd. Binnen deze wetten kiest de SP voor een zo ruim mogelijke variant. Als het aan ons ligt, worden toeslagen ruim toegepast en het sport- en cultuurfonds blijft behouden. De SP vindt dat de gemeente ruimhartig om moet gaan met de sollicitatieplicht voor onder meer oudere uitkeringsgerechtigden, alleenstaande ouders en mensen die de zorg hebben voor een familielid of om medische redenen niet in staat zijn om te werken.

Geen verplicht vrijwilligerswerk
We willen niemand verplichten onder het minimumloon te werken en vinden dat er geen banen opgeheven mogen worden om vervolgens dezelfde mensen hetzelfde werk te laten doen tegen een bijstandsvergoeding.

Schuldhulpverlening
In Nederland werd vorig jaar 8.000 keer een huis ontruimd, 20.000 keer de elektriciteit afgesloten, 89.000 keer meldde iemand zich bij de schuldhulpverlening en 3 miljoen keer belde ergens een deurwaarder aan. Eén op de vijf huishoudens loopt risico op problematische schulden, meer dan 300.000 mensen hebben een bewindvoerder.

Dankzij een motie van de SP, wordt de schuldhulpverlening in Wageningen weer met een menselijke maat, vanuit Wageningen uitgevoerd (en niet vanuit Purmerend waar vandaan het vroeger gebeurde). Maar we zijn er nog niet. We willen dat schulden echt aangepakt worden. Na drie jaar schuldsanering krijgen schuldeisers vaak nog geen 10 procent van hun geld terug. De SP wil dat de gemeente sneller om tafel gaat met schuldeisers. Uiteindelijk levert dit de gemeente geld op door besparing op bewindvoering en schuldhulpverlening en mensen in de schulden worden sneller geholpen zonder bureaucratische rompslomp. Bovendien willen we dat meer ingezet wordt op het voorkomen van schulden. We willen dat de gemeente afspraken maakt met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven dat zij bij twee maanden achterstand melding doen bij de gemeente. De gemeente kan dan zorgen dat hulpverleners contact leggen met de bewoners, om hen te ondersteunen om weer grip te krijgen op hun geld. Hiermee zijn al goede ervaringen in bijvoorbeeld Amsterdam.

Rechtsbijstand
In het verleden is er aanzienlijk bezuinigd op rechtsbijstand. Voor veel mensen is het niet meer betaalbaar om naar de rechter te gaan en klassenjustitie ligt op de loer. Een sterke, betrouwbare en toegankelijke rechtsstaat is geen luxeproduct, maar bittere noodzaak voor het functioneren van onze democratie.

Thuiszorg
Iedereen die het nodig heeft, heeft recht op thuiszorg. Met goede thuiszorg kunnen mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven. Helaas heeft het college GroenLinks, D66 en Stadspartij ervoor gekozen Hulp-bij-Huishouden 1 - dat is basishulp - af te schaffen. De SP vindt dat dit te rigoureus en willekeurig is uitgevoerd - en kreeg hiervoor zelfs in 2015 gelijk van de rechter - en wil dat het weer gedeeltelijk terugkeert.

De verpleegkundige is een vakman of -vrouw, die hiervoor fatsoenlijk betaald moet worden. Er komt een einde aan de overmatige registratie en stopwatchzorg en de wijkverpleegkundige beoordeelt wie welke zorg nodig heeft. De SP wil dat de thuiszorg weer kleinschaliger gaat werken, vanuit de buurt met een vast team. Buurtzorg is daar een goed voorbeeld van. Het Startpunt in Wageningen is een goed aanspreekpunt, maar de toegankelijkheid moet nog beter.

De SP vindt dat als de gemeente geld krijgt voor zorg, ze dit ook aan zorg moet besteden en niet mag gebruiken voor financiële tekorten op andere dossiers.

Re-integratie
Mensen die iedere dag voor hun werk het bed uitkomen, hebben recht op ten minste het minimumloon. Uitkeringsgerechtigden mogen hun eigen re-integratie traject indienen.

Eerlijke cao's
Bij alle projecten waar de gemeente in investeert of inkoopt maken we met de aannemers harde afspraken dat zij - en eventuele onderaannemers - zich aan de geldende cao's houden en dat ZZP-ers minimaal op cao-niveau worden betaald . Wij geven geen ruimte voor uitbuiting van te weinig betaalde werkkrachten uit armere Europese regio's. Het hanteren van constructies met dergelijk arbeidscontracten, vinden we schandalig.

Geen mens is illegaal
Door oorlog en dictatuur, geweld, verandering van klimaat, grootschalige industriële productie, ongelijke toegang tot de wereldmarkt en de lage prijzen op de wereldmarkt, is het voor veel mensen wereldwijd niet langer mogelijk werk te vinden of een klein bedrijf te hebben. De aanwezige (natuurlijke) hulpbronnen en het geproduceerde voedsel komen vaak niet ten goede aan de inwoners van de regio. Het aantal mensen dat structureel honger lijdt is 795 miljoen. Honger, kansloosheid en economische belangen leiden tot politieke tegenstellingen. Te vrezen valt dat mondiaal het aantal conflicten en vluchtelingen alleen maar toe zal nemen. Wageningen kan dit niet even veranderen. Totdat deze mondiale problemen zijn verholpen, zijn we voor een ruimhartig en menswaardig asielbeleid en vinden dat uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen, het recht op opvang behouden. Vluchtelingenkinderen bouwen eigen rechten op.

U bent hier